مرتب کردن براساس:

MK-5145 پوزیفلکس POSIFLEX

اسکن بصورت لیزری ۷۲ اسکن در ثانیه پورت USB

آمار بازدیدکنندگان : ۷۱۲

CD-3870 پوزیفلکس POSIFLEX

اسکن به صورت نوری  زاویه اسکن به صورت ۴۵ درجه  ۲۷۰ اسکن در ثانیه

آمار بازدیدکنندگان : ۸۰۲

TS-2200 پوزیفلکس POSIFLEX

فن آوری Omni directional اسکن بصورت لیزری ۲۴۰۰ اسکن در ثانیه پورت USB ۷ جهته با ۲۴ خط اسکن 

آمار بازدیدکنندگان : ۷۸۱
مرتب کردن براساس: